Steun onderzoek tegen kanker!

5% van uw bestelling wordt gedoneerd aan Kom op tegen Kanker!

Privacy- en cookiebeleid

Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

De website (www.jobs2care.be) (hierna “de website”) is eigendom van PHARMA VERSAEVEL COMM.V. 

Pharma Versaevel Comm.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacy policy. 

Pharma Versaevel hecht veel belang aan de bescherming van de door haar verwerkte persoonsgegevens, en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Contactgegevens: 
info@jobs2care.be

Ondernemingsnummer: BE 0729.612.026

https://www.jobs2care.be/

Pharma Versaevel als verwerkingsverantwoordelijke.
Pharma Versaevel kan persoonsgegevens van bezoekers van zijn website verzamelen en verwerken. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam 
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Bedrijfsnaam 
 • Postcode en plaats 
 • IP-adres 
 • CV (indien van toepassing)
 • Professionele titel/kennisdomein 

Bij een bezoek aan de website van Pharma Versaevel worden er ook enkele gegevens ingezameld voor statistiche doeleinden. Dergelijke gegegeven zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website bezoekt verklaart u akkoord te gaan met deze gegevensinzameling, bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Pharma Versaevel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen 

Contact
Pharma Versaevel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen. Deze gegevens hebben we alleen in ons bezit, mits u deze vrijwillig aan ons heeft verstrekt. 

Dienstverlening
Daarnaast kan Pharma Versaevel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst betreffende een opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening, bijvoorbeeld: 

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, om de door u gekozen diensten of informatie te leveren; 
 • Om te factureren als u een dienst heeft afgenomen. 

Sollicitatie
Indien u solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan we op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor betrokken medewerkers. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. 

Marketingdoeleinden
Tevens kan Pharma Versaevel persoonsgegevens verwerken voor het gebruik van marketingdoeleinden, zijnde: 

 • Nieuwsbrieven; 
 • Marketinginformatie; 
 • Verbetering van onze service; 
 • Om contact met u op te nemen na het achterlaten van gegevens en het downloaden van een beveiligd artikel/product/presentatie. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Pharma Versaevel bewaart je persoonsgegevens zolang dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien u geldig uw recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent. 

In het geval van een sollicitatie worden uw gegevens na afwijzing binnen 3 maanden definitief verwijderd. Indien gewenst zullen wij schriftelijk toestemming vragen voor het langer bewaren van uw persoonsgegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien derden betrokken zijn bij de uitvoering van onze marketingdoeleinden. 

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Pharma Versaevel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebben de gebruikers het recht om – middels schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit – kosteloos inzage, verbetering, beperking van de verwerking, of schrappen van hun persoonsgegevens te vragen, hun persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen, en bezwaar te maken tegen de verwerking. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jobs2care.be

Pharma Versaevel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Pharma Versaevel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/) 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pharma Versaevel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@jobs2care.be.  

Pharma Versaevel waarborgt, voor zover dit technisch mogelijk is, de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, door het gebruik van beveiligingstechnologieën en – technieken. Activiteiten met betrekking tot persoonsgegevens worden vastgelegd in logbestanden. Hetzelfde geldt voor andere relevante gebeurtenissen, zoals pogingen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot persoonsgegevens en verstoringen die kunnen leiden tot wijziging of verlies van persoonsgegevens.

Voor meer informatie of voor vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door Pharma Versaevel kan u ons steeds contacteren per e-mail op info@jobs2care.be.